Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 4-steel s.r.o.

1/ Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky sú platné pre všetky ponuky, objednávky, dodávky tovaru a reklamácie medzi spoločnosťou 4-steel s.r.o., so sídlom A.Hlinku 3, 022 01 Čadca, IČO 46710337, IČ DPH SK2023531169, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56817/L, ako predávajúceho a na strane druhej kupujúceho v rámci Slovenskej republiky ako aj zahraničia v súlade s ustanovením par. 273 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky ich vzájomné záväzkové vzťahy vznikajúce pri podnikateľskej činnosti spoločnosti, ponuky, objednávky kúpne a iné zmluvy ako aj dodávky tovarov nevynímajúc sa budú v súlade s ustanovením par. 262 Obz riadiť týmito všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami. Kupujúci svoj súhlas, ako i vedomosť o existencii, obsahu, právach a povinnostiach vyplývajúcich z VODP potvrdzuje samotnou objednávkou tovarov od predávajúceho.

Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené aj na web stránke B2B portálu www.4-steel-eshop.sk.

Tieto podmienky platia v plnom rozsahu, pokiaľ si predávajúci a kupujúci nedohodnú v písomnej forme niektoré podmienky odlišným spôsobom.

2/Ponuka, objednávka a uzatvorenie zmluvy.

Ponuka predávajúceho má výlučne informatívny charakter, pričom na  jej platnosť nemá vplyv eventuálna zmena technických parametrov pôvodne objednaného tovaru, ktorú nespôsobil svojim konaním predávajúci. Podklady, informácie a prílohy k ponukám, ako sú predovšetkým špecifikácie výrobkov, majú výlučne informatívny charakter, pokiaľ ich predávajúci výslovne neoznačí za záväzné, predmetom zmluvy je výlučne presne špecifikovaný výrobok s vlastnosťami a charakteristikami ako aj účelom použitia podľa priloženého opisu výrobku.

Objednávky predkladá kupujúci predávajúcemu iba písomnou formou osobne, elektronicky napr. emailom, poštou, alebo prostredníctvom B2B portálu 4-steel-eshop.sk a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou v okamihu jej doručenia predávajúcemu. V prípade telefonickej objednávky sa kupujúci zaväzuje túto potvrdiť písomnou formou.

Objednávka kupujúceho musí obsahovať základné identifikačné údaje kupujúceho, predovšetkým však:

Obchodné meno alebo meno a priezvisko kupujúceho, sídlo spoločnosti, miesto podnikania alebo trvalý pobyt kupujúceho, určenie miesta dodania, IČO DIČ a IČ DPH prípadne uviesť či je kupujúci platcom DPH, osobu oprávnenú konať v mene kupujúceho, určenie predmetu plnenia, určenie množstva plnenia.

V prípade zaslania objednávky prostredníctvom B2B portálu, je kupujúci pri registrácii, prípadne pri ukončení objednávky vyzvaný, aby doplnil údaje potrebné k správnemu vystaveniu daňových dokladov a miestu zaslania tovaru. Kupujúci sa zaväzuje poskytovať výlučne pravdivé údaje. Poskytnutie nepravdivých údajov oprávňuje predávajúceho, aby od kupujúceho požadoval oprávnené náklady a škody, ktoré vznikli poskytnutím nepravdivých údajov.

Zmluva sa považuje za uzavretú písomným potvrdením objednávky kupujúcemu predávajúcim alebo dodaním objednaného tovaru kupujúcemu predávajúcim.

3/Cena.

Dohodnutá cena tovaru je výslovne uvedená na potvrdení objednávky ako aj na  faktúre. Pri nákupe tovaru do 100 EUR bez DPH je k dodávke ešte prirátané dopravné, nad 100 EUR bez DPH je cena vrátane dopravy v rámci Slovenskej republiky. Pri dodávkach do iných krajín je účtované dopravné individuálne. Pri objednávaní cez B2B portál, je zákazník informovaný o cene priamo na B2B portáli.

4/ Platobné podmienky.

Platby za tovar a služby, ich výška a termín splatnosti sú dohodnuté individuálne, pričom sú výslovne uvedené na potvrdení objednávky aj na faktúre.

Platobná povinnosť kupujúceho je splnená v okamihu riadneho a včasného pripísania celej sumy v prospech bankového účtu predávajúceho, ak kupujúci neplatí do pokladne kupujúceho. V prípade, že je kupujúci v omeškaní so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny, je v súlade s ustanovením par. 369 Obz povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.  V prípade, ak kupujúci riadne a včas nezaplatí predchádzajúcu dodávku tovaru do splatnosti príslušnej faktúry, predávajúci je oprávnený pozastaviť všetky ďalšie dodávky a obmedziť prístup do B2B portálu až do momentu úplného zaplatenia dodaného tovaru, toto právo patrí predávajúcemu aj vtedy , ak nastane oprávnená pochybnosť o platobnej schopnosti kupujúceho.

5/ Dodacie podmienky.

Dodávky tovaru budú vzhľadom na dostupnosť produktov, výrobných termínov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v najkratšom možnom termíne.

Kupujúci je povinný bezprostredne po doručení zásielky prekontrolovať stav splnenia objednávky. V prípade zistenia akéhokoľvek rozdielu medzi dodacím listom, daňovým dokladom a dodaným tovarom, množstvom, druhom je povinný ihneď uplatniť reklamáciu. Tovar je pripravovaný pomocou elektronických váh s odchýlkou merania +-5%, rozdiel v uvedenom rozsahu nie je možné reklamovať. Zároveň je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s prepravcom stav zásielky, počet balíkov, paliet a ich prípadné poškodenie. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky ak je poškodená alebo neúplná. Ak ju i tak prijme alebo zistí poškodenie tovaru až po odstránení obalu, uplatní si kupujúci reklamáciu. Záruka za tovar je všeobecne 24 mesiacov alebo je označená na obale výrobku.

6/ Ochrana osobných údajov.

Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.Z a nasl. O ochrane osobných údajov za účelom splnenia predmetu kúpnej zmluvy a využitia pre marketingové účely predávajúceho/hlavne pre zasielanie obchodných informácií/ a to až do doby jeho písomného vyjadrenia /elektronického nesúhlasu/ s týmto zasielaním na adresu spoločnosti 4-steel s.r.o. Kupujúci má právo k prístupu ku svojim osobným údajom ich doplneniu a oprave.

7/Odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ, kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpenia od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou elektronickej komunikácie na B2B portáli. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14 dňa od prevzatia tovaru. Zároveň má povinnosť vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar. Tovar musí vrátiť kupujúci úplný, nepoškodený a pokiaľ možno v pôvodnom obale, v stave a hodnote, akej tovar prevzal. V prípade , že bude tovar vrátený nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Pri vrátení tovaru kúpeného prostredníctvom B2B potrálu je kupujúci oprávnený vrátiť len celé balenie, keďže nákupná jednotka je jedno balenie. Predávajúci sa zaväzuje takto vrátený tovar vziať späť a najneskôr do 30 dní od odstúpenia vrátiť kupujúcemu peniaze za tovar. Kupujúci má právo na náhradu iba za skutočne vrátený tovar.

8/Reklamácie

Reklamácie upravuje náš reklamačný protokol , stiahnuť si ho môžete na našom B2B portáli na stránke www.4-steel-eshop.sk

Scroll to Top